Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

Лесовъдски практики и залесяване в област Русе

 

 

Северноцентрално държавно предприятие изпълнява проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие.“

Проектът е ориентиран към изпълнението на редица ключови дейности, целящи подобряване на природозащитното състояние на горските природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от тях. Основните дейности по този проект включват прилагане на лесовъдски практики и залесяване, които ще допринесат за значително подобрение на природозащитното състояние в държавните горски територии, които се управляват от СЦДП.

Проектът ще допринесе за подобряване на биологичното разнообразие чрез подпомагане на естественото възобновяване на горските местообитания, усъвършенстване на производствения процес за производство на посадъчен материал и ново залесяване на площ от 5353 декара. Също така, ще бъде подпомогнато и отглеждането на млади култури, което е от решаващо значение за стабилността и биоразнообразието на горските екосистеми.

За успешното изпълнение на всички тези дейности проектът предвижда закупуването на специализирана механизация и оборудване, както и провеждането на регионална информационна кампания, която ще информира и образова местните жители за важността и уязвимостта на биологичното разнообразие. Само чрез активното участие и осведоменост на общността може да се постигне целта за популяризиране на залесяването и защитата на природата.

В Русенска област, Държавните горски и ловни стопанства, които ще бъдат подпомогнати по проекта и попадат в обхвата на СЦДП са ДЛС „Дунав“, ДГС „Бяла“ и ДГС „Сеслав“. Към момента са изпълнени следните дейности:

  • ДЛС „Дунав“ – за нуждите на проекта в ДГС „Тутракан“ са доставени 2 броя колесен трактор, два шредера и една дискова брана. Произведени са 61 310 бр. посадъчен материал, извършена е почвоподготовка на 77 декара и са възобновени и залесени 412 декара гори. 2 981 декара са отгледаните култури, 2 244 декара – окастрените тополови култури и 119 декара са попълнени с култури. Оградени са 5 430 бр. горски култури;
  • ДГС „Бяла“ – Доставен е един брой колесен трактор, подпомогнато е естественото възобновяване на 299 декара, възобновени и залесени са 312 декара гори, отгледани са 333 декара култури и са изкастрени 1387 декара тополови култури..
  • ДГС „Сеслав“ – Извършена е почвоподготовка на 170 декара, вкл. почистване на площи за залесяване. Възобновени са и са възстановени 124 декара гори и са направени 286 декара отгледни сечи без материален добив.

Проект №BG16M1OP002-3.035-0006-C01 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Подобни публикации

Back to top button