Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

Обявиха търг за отдаване под наем на имоти, управлявани от ОПУ – Русе

Надаването в търга ще бъде тайно

Обявиха търг за отдаване под наем на имоти, управлявани от ОПУ – Русе, съобщават от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-3457/23 г. от заседание проведено на 21.11.2023 г. и Заповед № РД-11-1569/27.11.2023 г. на Председателя на УС на АПИ

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на АПИ – Областно пътно управление – Русе, както следва:

Обособена позиция № 1: Сграда с идентификатор 63427.10.815.2, със застроена площ 16 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор 63427.10.815.3 със застроена площ 9 кв. м., брой етажи:1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; сграда с идентификатор: 63427.10.815.4 със застроена площ 33 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; прилежащ терен – 63427.10.815 – 154 кв. м., номер по предходен план: 815, квартал:128, парцел: II-815, находящ се в Община Русе, гр. Русе, кв. „Средна кула“, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актувани с АЧДС №7555/04.04.2023 г., с начална наемна месечна цена 66,20 лв. (шестдесет и шест лева и двадесет стотинки) лева без ДДС и 79,44 лв. (седемдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки) с ДДС.

Обособена позиция № 2: Сграда с идентификатор 63427.10.815.1, със застроена площ 51 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор 63427.10.815.5 със застроена площ 28 кв. м., брой етажи:1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; прилежащ терен – 63427.10.815 – 82 кв. м., номер по предходен план: 815, квартал:128, парцел: II-815, находящ се в Община Русе, гр. Русе, кв. „Средна кула“, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актувани с АЧДС №7555/04.04.2023 г., с начална наемна месечна цена 64,60 лв. (шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки) без ДДС и 77,52 лв. (седемдесет и седем лева и петдесет и две стотинки) с ДДС.

Обособена позиция № 3:

Поземлен имот с идентификатор 63427.10.815 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, отдава се под наем прилежащ терен – 900 кв. м., номер по предходен план: 815, квартал:128, парцел: II-815, находящ се в Община Русе, гр. Русе, кв. „Средна кула“, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актувани с АЧДС №7555/04.04.2023 г., с начална наемна месечна цена 180,00 лв. (сто и осемдесет лева) без ДДС и 216,00 лв. ( двеста и шестнадесет лева) с ДДС.

Обособена позиция № 4: Урегулиран поземлен имот V 459 в квартал 61 по регулационния план на гр. Сливо поле, представляващ опорен пункт с площ 11 000 кв. метра и изградените в него сгради: 1. Административна сграда – масивна, едноетажна, със застроена площ 118 кв. метра, 2. Гаражи I – масивна, едноетажна сграда, със застроена площ 228 кв. м., 3. Гаражи II- масивна, едноетажна сграда със застроена площ 144 кв. метра, 4. Склад, състоящ се от 2 бр. помещения със застроена площ 72 кв. метра, представляващ пристройка към гаражи I, като предмет на търга е част от УПИ, в която няма сгради, гаражи и площадки, представлява необработваема земя с размери 50 м. ширина и 109 м. дължина, т.е. 5450 кв. м. площ, находяща се в Община Сливо поле, гр. Сливо поле, актувана с АЧДС № 4784/06.12.2010 г., с начална наемна месечна цена 18,62 лв. (осемнадесет лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС и 22, 34 (двадесет и два лева и тридесет и четири стотинки) с ДДС.

Срок за отдаване под наем – Имотите се отдават под наем за срок от 10 (десет) години.

Срокът започва да тече от датата на подписване на договора и регистрирането му в деловодната система.

Цена на тръжната документация – 6,00 (шест) лв. с ДДС.

Депозит за участие за всеки един от имотите в търга поотделно е в размер на 10,00 (десет) лева.

Всеки кандидат в търга може да участва за всеки един от имотите.

За всеки един от имотите се подава отделно заявление за участие.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 10.01.2024 година.

Търгът да се проведе от 10:00 часа на 11.01.2024 г. в Административната сграда на ОПУРусе, гр. Русе, ул. „Отец Паисий ” № 5.

В случай, че търгът не се проведе, повторен търг да се състои на 30.01.2024 г. от 10:00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Отец Паисий” № 5, при същите условия

Тръжната документация се получава в административната сграда на ОПУРусе, ул. „Отец Паисий” № 5, ет.3, стая – деловодство, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 17:00 часа, след представяне на платежен документ за платена цена по банков път по посочените по-долу банкови сметки:

Цена на тръжната документация са плаща по следната банкова сметка:

Банка ОББ АД  клон Русе

IBAN – BG60UBBS80023106116300

BIC – UBBSBGSF

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

Банка ОББ АД  клон Русе

IBAN – BG69UBBS80023300145335

BIC – UBBSBGSF

За допълнителна информация: тел. 082/813-236.

Източник: www.dunavmost.com

Подобни публикации

Back to top button