Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

КЕВР ще разгледа промяна в лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация Русе“ АД

На 08.02.2024 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1113 от 01.11.2022 г. от „Топлофикация Русе“ АД за изменение и/или допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

„Топлофикация Русе“ АД е подало заявление с вх. № E-ЗЛР-И-1113 от 01.11.2022 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, във връзка с промяна (намаляване) на инсталираната мощност на турбогенератор ТГ № 1, от 30MW на 9 MW, и въвеждане в експлоатация на заместващ обект „когенерация“, състояща се от три броя когенератори – КГ-1, КГ-2 и КГ-3, с обща инсталирана електрическа мощност 20,91 МW. В тази връзка към заявлението дружеството е представило Приложение № 1 „Списък и техническа характеристика на основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в „Топлофикация Русе“ ЕАД, с нанесени технически характеристики на съоръженията, така както се иска да бъде изменено.
„Топлофикация Русе“ АД е обосновало искането си по заявление с вх. № E-ЗЛР-И- 1113 от 01.11.2022 г. със следното: Дружеството посочва, че е взело решение за промяната на инсталираната мощност на турбогенератор ТГ № 1 и въвеждане в експлоатация на заместващ
обект „когенерация“, състояща се три броя когенератори – КГ-1, КГ-2 и КГ-3, производство на Wartsila, тип – 16V34SG, с обща инсталирана електрическа мощност 20,91 МW. Според „Топлофикация Русе“ АД промяната в инсталираната мощност на турбогенератор ТГ № 1
няма да доведе до нарушаване на лицензионните задължения на дружеството и до изменение
на вида и срока на действие на издадената лицензия. Дружеството посочва, че е производител на електрическа и топлинна енергия с две основни структурни звена – ТЕЦ „Русе Изток“ и градска топлопреносна мрежа за промишлена пара, отопление и битово горещо водоснабдяване. От съществуващите електропроизводствени съоръжения с най- голям брой работни часове и пускови цикли е турбогенератор ТГ № 1. С оглед на големия брой работни часове и изменение на работните характеристики на турбогенератор ТГ № 1, дружеството е изменило (намалило) инсталираната електрическа мощност на турбогенератора от 30 МW на 9 МW. „Топлофикация Русе“ АД посочва, че новият обект „когенерация“ е заместваща мощност за производство на електрическа енергия по високоефективен способ, като произвежданата от него топлинна енергия ще обезпечи надеждното топлоснабдяване на потребителите и качествено изпълнение на лицензионните задължения на дружеството, включително и по лицензията за пренос на топлинна енергия.

От друга страна, дружеството посочва, че изграждането на заместващ обект „когенерация“ е в изпълнение на европейските директиви за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда и намаляване на вредните емисии при производството на електрическа и топлинна енергия, както и че кореспондира с последните изменения в т. нар. европейска „зелена сделка“, която насърчава производство на електрическа и топлинна енергия в съоръжения, използващи основно гориво – природен газ. Дружеството счита, че новият обект за електропроизводство, състоящ се от три броя когенератори, се явява заместваща мощност на турбогенератор ТГ № 1.

Източник: www.rousse.info

Подобни публикации

Back to top button